คำนิยม

โลกไม่มีธุรกิจไม่ได้

แต่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องลงตัวก็ทำให้โลกเป็นไปไม่ได้

เพราะโลกก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติพยายามปรับไปสู่ความถูกต้องลงตัว เพื่อความ เป็นไปได้ เพราะถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ลงตัว ติดขัด เจ็บป่วย วิกฤต ล่มสลาย นั่นคือเป็นไปไม่ได้

ความถูกต้องลงตัวทำให้เกิดความเป็นปรกติ ดุลยภาพและยั่งยืน เช่น ร่างกายของเราถ้าอวัยวะทุกส่วน ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องลงตัว ก็เกิดความเป็นปรกติ สุขภาพดี อายุยืน แต่เมื่อเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกาย มะเร็งมันแยกส่วน ถือประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงระบบร่างกายทั้งหมด เกิดความไม่ลงตัว เจ็บป่วย และเมื่อร่างกายตายเซลล์มะเร็งก็ตายด้วย

อะไรๆ ในสังคมที่แยกส่วน ถือเอาประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงการดำรงอยู่ร่วมกันของทั้งหมด ก็เป็นเหมือนมะเร็งทางสังคม

ธุรกิจทุนนิยมมีอำนาจมาก ถ้าอำนาจนั้นไม่ถูกต้องก็จะมีผลมาก ทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง ธุรกิจทุนนิยมไม่ควรเป็นมะเร็งทางสังคม คุณดนัย จันทร์เจ้าฉายได้แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไร ธุรกิจทุนนิยมจะเป็นสีขาว นั่นคือมีความถูกต้องลงตัวเพื่อการดำรงค์อยู่ร่วมกันของทั้งหมด หรือไม่เป็นมะเร็งทางสังคม

หนังสือ White Ocean Strategy เล่มนี้ได้เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจให้เห็นว่า Red Ocean กับ Blue Ocean และ White Ocean เป็นอย่างไร พร้อมทั้งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมทั้งในต่างประเทศ และในประเทศของเราเอง คนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความรู้กว้างขวางทั้งทางโลกธุรกิจและ ทางธรรมะ

ธรรมะส่วนบุคคลนั้นเราพอเข้าใจ

แต่ธรรมะขององค์กรนั้นเรายังเข้าใจน้อย แต่สำคัญมาก

เพราะถ้าองค์กรต่างๆ ขาดธรรมาภิบาลแล้วประเทศเจ๊งลูกเดียว

จึงขอขอบคุณคุณดนัย จันทร์เจ้าฉายที่พยายามทำให้คนไทยเข้าใจธรรมะขององค์กร ผ่านหนังสือ White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เล่มนี้ ขอให้หนังสือนี้สร้างความ เข้าใจโดยแพร่หลายว่าองค์กรทุกชนิด จะเอาตัวตนหรืออัตตาเป็นตัวตั้งนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ จะต้องเป็นไปโดยธรรม ธรรมคือธรรมชาติ ธรรมคือกฎของธรรมชาติ ธรรมคือการปฏิบัติตาม กฎของธรรมชาติ นั้นคือความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งอย่างถูกต้องลงตัว จึงจะเกิดผลอันเป็นธรรม คือความเป็นปรกติ ศานติสุข และความยั่งยืนเป็นนิรันดร์

“White Ocean Strategy” หรือ “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” เป็นผลงานของคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจ คุณดนัยเชื่อมั่นว่า ถ้าทำธุรกิจโดยไม่วัดผลสำเร็จด้วยตัวเลข เช่น ผลกำไร ส่วนแบ่งการตลาดหุ้น เป็นต้น แต่วางกรอบธุรกิจไปที่การแบ่งปัน ส่งคืนความดีงามแก่โลก เอากำไรแต่พอประมาณ การดำเนินธุรกิจย่อมได้รับความสุข และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทน

 

ในหนังสือเล่มนี้ของคุณดนัย ได้ยกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งระดับประเทศ และระดับนานาประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยปัจจัยที่ทำให้องค์กรเหล่านี้ ประสบความสำเร็จมาจากกลยุทธ์สีขาว ที่ให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อทรัพยากร รวมถึงสิ่งแวดล้อม จนทำให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น

 

ผมเห็นด้วยกับข้อเขียนของคุณดนัยว่า การทำธุรกิจถ้าจะให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนมั่นคง ต้องดำเนินอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรม ซึ่งจะทำให้ร่ำรวยอย่างยั่งยืน ไม่ใช่รวยแล้วล้ม ดังตัวอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ผมคิดว่า ในการทำธุรกิจควรมีการประเมินตัวเอง คือทำ Self Assessment แล้วใช้เหตุผลกำหนดเส้นทางเดิน อย่าใช้กิเลสตัณหา ให้ใช้ความพอดี จัดการธุรกิจอย่างฉลาด รอบคอบเพื่อไม่ให้กิจการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือต่อผู้อื่น และต้องมีภูมิคุ้มกันในการบริหารความเสี่ยง

คิดว่าเพียงเท่านี้ธุรกิจก็จะอยู่รอด นอกจากนั้น คนเก่งที่เป็นคนดี ก็จะเข้ามาร่วมมือด้วย กิจการจะอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และมีโอกาสรวยอย่างมีความสุข

ผมขอแสดงความชื่นชม คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ได้จุดประกาย และตอกย้ำความคิดนี้ ให้เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ กล่าวได้ว่า เป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์และให้ความรู้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได ้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้ ควรได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่าน

(Visited 102 times, 1 visits today)